İcra müddəti Dövlət Proqramı çərçivəsində icrası nəzərdə tutulmuş tədbirlər
1  2012-2020 İstehsal olunmuş süfrə üzümünün saxlanılması üçün xüsusi kameraların (anbarların) tikintisinin dəstəklənməsi
2  2012-2020 Üzümçülük təsərrüfatları üçün dəmir-beton və ya digər materiallardan dayaqlar, tara və müxtəlif növ köməkçi materiallar istehsalının dəstəklənməsi 
İcra müddəti Dövlət Proqramı çərçivəsində icrası nəzərdə tutulmuş tədbirlər
1 2014-2018 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, tədarükü, saxlanması və emalı sahələrində sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi
2 2014-2018 Baytar-sanitar, texniki nəzarət, sort-sınaq, fitosanitar, toxumçuluq, tingçilik və damazlıq işlərinin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi
3 2014-2018 Fermerlərin idarəetmə vərdişlərinin və biliklərinin artırılması məqsədilə təlimlərin, təcrübələrin yayımının və elmi tədqiqatlarının həyata keçirilməsinin dəstəklənməsi
4 2014-2018 Heyvandarlıq, zeytunçuluq, zəfərançılıq, üzümçülük və istixana şəratində tərəvəzçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
5 2014-2018 Kənd təsərrüfatı (o cümlədən, cins heyvandarlıq, quşçuluq və arıçılıq) məhsullarının istehsalı və emalının dəstəklənməsi
6 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, ətlik istiqamətli quşçuluq, taxılçılıq, pambıqçılıq, toxumçuluq, tərəvəzçilik və meyvəçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
7 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, ətlik istiqamətli quşçuluq, pambıqçılıq, tərəvəzçilik, toxumçuluq, bağçılıq (nar, xırnik və s.) və digər bitkiçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
8 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, quşçuluq, taxılçılıq (xüsusilə ərzaq buğdası), pambıqçılıq, çəltikçilik, bağçılıq, toxumçuluq və istixana şəraitində tərəvəzçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
9 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, quşçuluq, taxılçılıq (xüsusilə ərzaq buğdası), meyvəçilik, tərəvəzçilik, üzümçülük və pambıqçılığın inkişafının dəstəklənməsi
10 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, toxumçuluq, bağçılıq (nar, xırnik, gavalı və s.) və tərəvəzçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
11 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, ətlik istiqamətli quşçuluq, toxumçuluq, bağçılıq, iri taxılçılıq, tərəvəzçilik, üzümçülük və digər bitkiçilik məhsullarının istehsalı və emalının dəstəklənməsi
12 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, quşçuluq, taxılçılıq, pambıqçılıq, toxumçuluq, meyvəçilik, istixana şəraitində tərəvəzçilik və intensiv üzümçülük sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
13 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, taxılçılıq (xüsusilə ərzaq buğdası), toxumçuluq, tərəvəzçilik və bağçılıq (nar, üzüm) sahələrinin inkşafının dəstəklənməsi
14 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, tingçilik, meyvəçilik, iri taxılçılıq və üzümçülük sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
15 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, taxılçılıq, üzümçüluk, kartofçuluq, meyvəçilik və şərabçılığın inkişafının dəstəklənməsi
16 2014-2018 Heyvandarlığın inkişafına, kartofçuluq, taxılçılıq, üzümçülük, meyvəçilik və tərəvəzçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
17 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, taxılçılıq, üzümçülük, meyvəçilik və istixana şəratində tərəvəzçilik məhsullarının istehsalı və emalının dəstəklənməsi
18 2014-2018 Heyvandarlığın inkişafına, taxılçılıq, üzümçülük, tərəvəzçilik, meyvəçilik, kartofçuluq və digər kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
19 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, arıçılıq, taxılçılıq, kartofçuluq, üzümçülük, tingçilik, toxumçuluq və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalının dəstəklənməsi
20 2014-2018 Heyvandarlığın inkişafına, arıçılıq, taxılçılıq, meyvəçilik (bağçılıq), üzümçülük, toxumçuluq və tərəvəzçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
21 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına (o cümlədən, ət və süd emalı), toxumçuluq, tingçilik, meyvəçilik, kartofçuluq və üzümçülük məhsullarının istehsalı və emalının dəstəklənməsi
22 2014-2018 Heyvandarlığın inkişafına, quşçuluq, taxılçılıq, üzümçülük və istixana şəraitində tərəvəzçilik məhsullarının istehsalının dəstəklənməsi
23 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, taxılçılıq, kartofçuluq (o cümlədən, kartof toxumçuluğu), üzümçülük, tingçilik və digər kənd təsrrüfatı məhsulllarının (xüsusilə çiyələk) istehsalı və emalının dəstəklənməsi
24 2014-2018 Heyvandarlığın inkişafına, meyvəçilik (xüsusilə qərzəkli meyvəçilik), baramaçılıq, tərəvəzçilik, bostançılıq və digər bitkiçilik (xüsusilə qarğıdalı) sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
25 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, taxılçılıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik, üzümçülük və digər bitkiçilik (xüsusilə qarğıdalı) məhsullarının istehsalı və emalının dəstəklənməsi
26 2014-2018 Cins heyvandarlığın inkişafına, quşçuluq, ipəkçilik, iri taxılçılıq, üzümçülük və digər kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
İcra müddəti Dövlət Proqramı çərçivəsində icrası nəzərdə tutulmuş tədbirlər
1  2013-2020 Kənd təsərrüfatı kreditləşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi
2   2013-2020 Aqroemal müəssisələrinin istehsal gücünün artırılması
3   2013-2020 Meliorasiya və irriqasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi
4   2013-2020 Genetik ehtiyatların və bioloji müxtəlifliyin qorunması
5   2013-2020 Tingiçilik, toxumçuluq, damazlıq, mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması
6   2013-2020 Mövsümi qiymətlərin tənzimlənməsi
7   2013-2020 Baytarlıq və fitosanitar sahədə beynəlxalq təşkilatlarla işin təkmilləşdirilməsi
8   2013-2020 Torpaqların eroziyaya uğramasının, suvarılan əkin sahələrinin şoranlaşmasının qarşısının alınması və münbitliyinin artırılması istiqamətində tədbirlərin gücləndirilməsi